Disclaimer

Algemene voorwaarden

De STC-Group (STC-Events maakt onderdeel uit van de STC-Group) geeft geen verklaringen of garanties over de juistheid, volledigheid, of geschiktheid voor enig doel van de informatie en de bijbehorende grafische afbeeldingen zoals die zijn gepubliceerd op deze site. De informatie op deze website kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. Alle aansprakelijkheid van STC-Group voortkomend (hetzij in contract, onrechtmatige daad of nalatigheid) voor eventuele onjuistheden of fouten is uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover toegestaan door de wet. Deze website wordt beheerd en onderhouden in Nederland en is daarom gepubliceerd vanuit een Nederlands perspectief.

Toegang tot de website

De STC-Group stelt alles in werking om de website en de inhoud daarvan actueel en beschikbaar te houden voor gebruikers. De STC-Group kan echter niet garanderen dat de toegang tot deze site ononderbroken, betrouwbaar en storingsvrij zal zijn. Wij behouden ons het recht voor, om naar eigen goeddunken en zonder daarvan vooraf kennisgeving te doen, gebruikers de toegang ontzeggen tot onze site of enig onderdeel daarvan. Geen schade voortvloeiend uit het gebruik binnen de daarvoor geldende wettelijke grenzen kan noch STC-Group, noch een van haar gelieerde ondernemingen, werknemers of agenten aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze site, de informatie in het of het niet beschikbaar zijn van de site of haar inhoud.

Veranderingen

STC-Group behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder kennisgeving vooraf, de inhoud van deze site, met inbegrip van deze voorwaarden te herzien. Eventuele wijzigingen in deze voorwaarden zullen worden geplaatst op deze site.

Links naar andere websites

Bepaalde links, met inbegrip van hyperlinks, op deze site kunnen u leiden naar websites of websitepagina’s die niet onder de controle van STC-Group vallen. De STC-Group is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe websites / websitepagina’s.

Copyright

Het ontwerp, tekst, afbeeldingen en andere materialen op de website en de keuze of de rangschikking daarvan, vallen onder het copyright van STC-Group. Het is toegestaan om de inhoud van deze site (digitaal of in hardcopy) in te zetten voor eigen gebruik. Elk ander gebruik van het materiaal op deze site (waaronder reproductie voor andere doeleinden dan hierboven vermeld en verandering, wijziging, distributie of herpublicatie) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van STC-Group is ten strengste verboden.

Merken

Het STC-Events-logo is eigendom van de Stichting STC-Group. Alle andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo’s aangehaald in dit document zijn het eigendom van STC-Group en hun respectievelijke eigenaren. De STC-Group geeft geen toestemming voor het gebruik van de merken, productnamen, bedrijfsnamen, logo’s of titels. Een dergelijk gebruik kan een inbreuk op de rechten van de houder vormen.

Overmacht

De STC-Group is, zonder beperking, niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen voor gebruikers van deze site die optreden kunnen treden als de website te traag dan wel offline is.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en eventuele geschillen zullen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van het recht in Rotterdam. Indien enige bepaling van deze disclaimers en uitsluitingen onwettig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar is, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn en geen afbreuk te doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.